शैक्षिक मेलाबाटै विद्यार्थीकाे जिज्ञासा समाधान गर्छाै

Loading...

अहिले ग्रेस इन्टरनेशनलले अष्ट्रेलिया अध्ययन विशेष शैक्षिक मेला आयोजना गरिरहेकाे छ ,यो शैक्षिक मेलाको उदेश्य के होला ?
हामीले अस्ट्रेलियन एजुकेसन फेएर गर्नुकोे मुख्य उदेश्य भनेको विद्यार्थीले अष्ट्रेलियामा अध्ययनबारे चाहेको इन्फरमेसन पूर्ण रुपमा प्राप्त गरुन भन्ने हो । कुनै पनि विद्यार्थीले आफू विदेश जानु भन्दा पहिला धेरै जिज्ञासा राखेको हुन्छ । विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण भित्री इन्फरमेसन हामीलाई नि थाहा नहुने हुदाँ कलेजकै प्रतिनिधि व्यक्तिवाट सम्पूर्ण इन्फरमेसन मेलामा दिइने भएकाले यो मेला प्रभावकारी हुने गरेको छ । कतिपय विधार्थीहरु अध्ययन नगरी जाँदा उनिहरुले भोग्नु परेका समस्याको वारेमा हामीले सुन्दै आएका छाैँ अबका दिनमा यस्तो किसिमको समस्या विद्यार्थीले भोग्नु नपरोस विद्यार्थीहरुले सोचेर ,विचार गरेर ,योजना बनाएर ,विदेश अध्ययनमा जाउन भन्नका लागि विद्यार्थीहरु जानु भन्दा पहिले उनिहरुले वुझनु पर्ने विषयमा सम्पूर्ण जानकारी दिने उदेश्ले यो मेलाको आयोजना गरीएको हो ।चितवन र बुटवलमा विद्यार्थीहरूकाे उल्लेख्य सहभागिता भएकाे छ ।

ग्रेस शैक्षिक मेलाकाे उद्घाटन हुदै गर्दा

ग्रेस इन्टरनेसनल कस्तो संस्था हो ? यो संस्थाले के के काम गर्छ ?
ग्रेस एजुकेसन २००६ मा स्थापना भएर काठमाडौँ बाट सुरु भएको संस्था हो ।यसले नेपालको १२ वटा ठाउँमा साखा विस्तार गरिसकेको छ भने अस्ट्रेलीयाको पनि सिड्नी,मेलवर्न र एडिलेड गरी ३ ठाउँँँमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेको छ । विशेष गरी हामीले छात्रवृत्तिमा र करियर गाइडेन्स प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ । अस्ट्रेलीयामा जाने विद्यार्थीलाई अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्छौ । उनिहरुको इच्छा वुझेर सहि देश, युनिर्भसिटि र विषयवस्तुमा गाइड गर्छाै। हामीले विद्यार्थीलाई दिर्गकालिन रुपमा गाइड गर्छौ । यहाँवाट गएका विधार्थीहरुको पढाई कस्तो छ , उनिहरु कहा छन् ?कस्तो काम गरिरहेका छन् सम्पुर्ण कुराको जानकारी लिन्छौ । हामीले अभिभावक र विद्यार्थीविचको मध्यस्तकर्ताको भुमिका निर्वाह गरेको छौ ।

यो मेलाबाट कसरी विद्यार्थीले लाभ लिन सक्छन ?विद्यार्थीहरूकाे सहभागीता कस्ताे छ ?
यो मेलाबाट विधार्थीहरु लाभान्वित हुनेमा हामी विश्वस्त छौ । अहिलेसम्मको अनुभवको आधारमा भन्नु पर्दा विधार्थीहरुले सोध्ने प्रश्न, उनिहरुको जिज्ञासालाई हेर्दा मेलामा उनिहरुले चाहेको जानकारी प्राप्त गरेको जस्तो लाग्छ । अगस्ट २९ देखी सेप्टेम्वर २ सम्म विभीन्न ठाउँमा हुन लागेको फेएरमा हामी संग २० भन्दा वढि कलेज युनीर्भसीटी पार्टिसीपेट छन् ।उनिहरुले विद्यार्थीलाई डिटेल इन्फरमेसन दिनुका साथै युनिर्भसिटिको फि, शैक्षिक लोन लगाएत अन्य सम्पुर्ण खर्चको बारेमा विद्यार्थीले जानकारी प्राप्त गर्छन् त्यसै गरी आईएलटिएस पार्टनर भनेर हामीले व्रिटिस काउन्सीललाई पनि आवद्ध गराएका छौ । त्यस्तै मेलामा मोटिभेसनल स्पिकर राखेर लिडरसिप गाइडेन्स गर्नेछौ, विद्यार्थीलाई व्यतmीत्व विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा फ्रि ट्रेनिङ पनि दिन्छौ ।त्यसैले विद्यार्थीको लागि यो शैक्षिक मेला एउटा अवसर पनि हो ।

अन्य शैक्षिक मेला भन्दा यो मेला के कारणले भिन्न देख्नुहुन्छ ?
हाम्रो मेलामा कलेज, युनिर्भसिटिको कोर्स को बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनुका साथै आईएलटिस परिक्षा सञ्चालन गर्नेलाई नै पाटनरमा आवद्ध गराएका छौँ ,त्यस्तै बेङ्किङ सेक्टरका व्यतmीहरु पनि हुने भएकोले शैक्षिक कर्जाको विषयमा पनि विद्यार्थीले जानकारी प्राप्त गर्नेछन् । साथै पव्लिक स्पिकिङको फ्रि ट्रेनिङ छ , रमाइलोको लागि मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम अनि गिफ्ट ह्याम्पर पनि उपलब्ध गराउने भएकोले अरु मेला भन्दा हाम्रो मेला फरक छ ।

विद्यार्थीले ग्रेस इन्टरनेसनल रोज्नुको कारण के हो ?
ग्रेस इन्टरनेसनलका काउन्सिलर विदेशबाट ग्रयाजुयट गरेको हुनुहुन्छ । त्यहाँको बारेमा सम्पुर्ण जानकारी काउन्सीलरले नै दिनुहुन्छ । हामीले नेपालमा मात्र नभएर अष्ट्रेलियामा पुगेर सेवा दिईरहेका छौ ।विद्यार्थीलाई आइपर्ने सम्पूर्ण समस्यामा ग्रेस एजुकेनले सुरुवात देखी विद्यार्थी विश्वविद्यालयबाट उत्तिर्ण हुने अवस्था सम्म साथ दिदैँ आएको छ ।

xfdLn] c:6«]lnog Ph’s];g km]P/ ug'{sf]] d’Vo pb]Zo eg]sf] ljBfyL{n] ci6«]lnofdf cWoogaf/] rfx]sf] OGkm/d];g k”0f{ ?kdf k|fKt u?g eGg] xf] . s’g} klg ljBfyL{n] cfkm” ljb]z hfg’ eGbf klxnf w]/} lh1f;f /fv]sf] x’G5 . ljZjljBfnosf] ;Dk”0f{ leqL OGkm/d];g xfdLnfO{ lg yfxf gx’g] x’bfF sn]hs} k|ltlglw JolQmjf6 ;Dk”0f{ OGkm/d];g d]nfdf lbOg] ePsfn] of] d]nf k|efjsf/L x’Gf] u/]sf] 5 . sltko ljWffyL{x? cWoog gu/L hfFbf plgx?n] ef]Ug’ k/]sf ;d:ofsf] jf/]df xfdLn] ;’Gb} cfPsf 5fF} casf lbgdf o:tf] lsl;dsf] ;d:of ljBfyL{n] ef]Ug’ gk/f]; ljBfyL{x?n] ;f]r]/ ljrf/ u/]/ of]hgf agfP/ hfpg eGgsf nflu ljBfyL{x? hfg’ eGbf klxn] plgx?n] j’´g’ kg]{ ljifodf ;Dk”0f{ hfgsf/L lbg] pb]Zn] of] d]nfsf] cfof]hgf u/LPsf] xf] .  u|]; OG6/g];gn s:tf] ;+:yf xf] < of] ;+:yfn] s] s] sfd u5{ <

u|]; OG6/g];gnsf sfplG;n/ ljb]zaf6 u|ofh’o6 u/]sf] x’g’x’G5 . ToxfFsf] af/]df ;Dk’0f{ hfgsf/L sfpG;Ln/n] g} lbg’x’G5 . xfdLn] g]kfndf dfq geP/ ci6«]lnofdf k’u]/ ;]jf lbO{/x]sf 5f} .ljBfyL{nfO{ cfOkg]{ ;Dk”0f{ ;d:ofdf u|]; Ph’s]gn] ;’?jft b]vL ljBfyL{ ljZjljBfnoaf6 plQ0f{ x’g] cj:yf ;Dd ;fy lbb}F cfPsf] 5 .

Loading...

Similar Posts :


25

७औं म्युजिक खबर म्युजिक अवार्ड ,हेर्नुहाेस् क-कसले पाए अवार्ड

७औं म्युजिक खबर म्युजिक अवार्डको सातौं संस्करणकाे अवार्डमा गायक शिब परिवार सर्वोत्कृष्ट सुगम संगीत गायकको अवार्ड जित्न सफल भए । शिव परियारले ‘बर्षाैं भो...

मेलम्ची खानेपानी : दुई महिनाभित्र मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले १४ किमि सुरुङको आरसीसी (आन्तरिक संरचना ढलान) सकिएको जनाएको छ । दैनिक २ सय ५० मिटरका दरले ढलान भइरहेको भन्दै आयोजना प्रमुख सूर्यप्रकाश...

यातायातका कर्मचारीकाे मिलेमताेमा ट्राइल फेल भएकालाई लाइसेन्स

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ट्राइलमा फेल भएका २०४ जनालाई लाइसेन्स दिएको अभियोगमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय, एकान्तकुनाका प्रमुख तेजनारायण यादवसहित १०...

राजनीतिक पूर्वाग्रही साेचले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरू जुट्न हाेर्इन फुट्न लागे

शैक्षिक परामर्श सेवालार्इ चुस्त र व्यवस्थीत बनाउने भन्दा पनि राजनीतिक पूर्वाग्रही साेचका अाधारमा परामर्श संघ संचालन हुँदा कहिले जुट्ने त कहिले फुट्ने गरेका छन्...

भारु अवमूल्यन हुँदा नेपाली रुपैयाँ अहिलेसम्मकै कमजोर

पछिल्ला केही दिनदेखि अमेरिकी डलरसँग भारतीय रुपैयाँ (भारु) अवमूल्यन भएसंगै  यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली रुपैयाँमा पनि परेको छ । भारु १ सयबराबर नेपाली मुद्रा...

बागमतीमा मोटरसाइकलकाे नयाँ दर्ता रोकियो

सरकारी अदूरदर्शिताले दसैंको मुखमा बागमतीमा नयाँ मोटरसाइलको दर्ता रोकिएको छ । बाग्मतीमा ९९ लटको अन्तिम नम्बरसम्म दर्ता भइसकेकाले नयाँ मोटरसाइकल दर्ता रोकिएको यातायात व्यवस्था...
Loading...

७औं म्युजिक खबर म्युजिक अवार्ड ,हेर्नुहाेस् क-कसले पाए अवार्ड

७औं म्युजिक खबर म्युजिक अवार्डको सातौं संस्करणकाे अवार्डमा गायक शिब परिवार सर्वोत्कृष्ट सुगम संगीत...

मेलम्ची खानेपानी : दुई महिनाभित्र मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले १४ किमि सुरुङको आरसीसी (आन्तरिक संरचना ढलान) सकिएको जनाएको छ । दैनिक २...

यातायातका कर्मचारीकाे मिलेमताेमा ट्राइल फेल भएकालाई लाइसेन्स

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ट्राइलमा फेल भएका २०४ जनालाई लाइसेन्स दिएको अभियोगमा यातायात व्यवस्था...

लव बहादुर कार्की दुवईमा सम्पन्न मोडल सङ्गस अवार्डको सर्वोत्कृष्ट ईभेन्ट निर्देशकको अवार्डबाट सम्मानित

७औं म्युजिक खबर म्युजिक अवार्ड ,हेर्नुहाेस् क-कसले पाए अवार्ड

“पूर्वाञ्चल राईजिङ मोडल नेपाल–२०१८” सौन्दर्य प्रतियोगिताको ग्रुमीङ तथा ट्रेनीङ सुरु

ईभेन्ट आयोजकको रुपमा समेत ख्याति कमाउदै चर्चित फेशन डिजाईनर ममथा बस्नेत

विजया दशमीको अवसर पारेर ‘छोरी नम्वर वन’ भन्दै आइन गायिका सविना श्रेष्ठ (भिडियो सहित)

मेलम्ची खानेपानी : दुई महिनाभित्र मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा

यातायातका कर्मचारीकाे मिलेमताेमा ट्राइल फेल भएकालाई लाइसेन्स

चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष राम केशर बोगटीको  ५८ बर्षको उमेरमा आज असमायीक निधन

अभूतपूर्व परिकल्पनामा नमूनाको ग्राजुएसन फेसन शो

राजनीतिक पूर्वाग्रही साेचले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरू जुट्न हाेर्इन फुट्न लागे